pacman, rainbows, and roller s

SIGNED JAVA

Trước tiên bạn vào trang http://simak.ru/javacert/ sau đó ở phần "Марка вашего телефона" bạn tick(đánh dấu) vào "Nokia (Используется EXP(Darkman) сертификат)". Tiếp theo ở phần "Разрешения для мидлета" bạn tick vào tất cả các hàng bên dưới.
Kế tiếp bạn cần một linkdown đuôi .jar để SIGNED ví dụ:http//:up.kenhmobile.net/download/blueftp.jar ,ở phần "Введите адрес файла .JAR (Ссылка http://)" bạn dáng link vào khung http//: sau đó ấn vào bên dưới khung để SIGNED . nếu thành công thì hai linkdown sẽ hiện bạn chỉ việc down về để tận hưởng thui.
GOOD LUCK FOR YOU!!!!